Ajankohtaista | Yhdistys | Politiikka | Hallitus | Jäseneksi | Yhteystiedot | Kuvia | Linkit
Katso myös

> Keskustan Opiskelijaliitto

> Suomen Keskusta

 
  OTANIEMEN KESKUSTAOPISKELIJAT ry:n SÄÄNNÖT

1. LUKU
Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Otaniemen Keskustaopiskelijat ry. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on OKe. Suomen Keskusta rp:tä nimitetään näissä säännöissä puolueeksi, puolueen maakunnallista jäsenyhdistystä puolueen piirijärjestöksi tai puolueen piiriksi, puolueen kunnallista jäsenyhdistystä kunnallisjärjestöksi, Keskustan Opiskelijaliitto ry:tä KOL:ksi, KOL:n maakunnallista jäsenyhdistystä KOL:n piirijärjestöksi tai KOL:n piiriksi, Nuoren Keskustan Liitto ry:tä NKL:ksi, NKL:n maakunnallista jäsenyhdistystä NKL:n piirijärjestöksi tai NKL:n piiriksi, Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskuntaa TKY:ksi ja tätä yhdistystä osastoksi.

2 § Tarkoitus
Osaston tarkoituksena on
1) herättää tekniikan ylioppilaissa yhteiskunnallisten ja valtiollisten asioiden harrastusta, kasvattaa heidän yhteiskunnallista vastuuntuntoaan sekä kehittää heidät kykeneviksi valvomaan oikeuksiaan valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä kansan ja isänmaan parasta silmällä pitäen,
2) kasvattaa jäsentensä aatteellista tietoisuutta,
3) toimia kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittämiseksi, kansanvallan laajentamiseksi sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi,
4) kehittää opiskelijoiden taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oloja,
5) toimia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä
6) edistää opiskelijoiden henkistä ja fyysistä kansalaiskuntoa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:
1) osallistuu edustajiensa avulla opiskelevan nuorison yhteiskunnalliseen toimintaan kunnallisissa ja maakunnallisissa yhteyksissä,
2) huolehtii jäsentensä aatteellisesta ja järjestöllisestä perus- ja jatkokoulutuksesta sekä
3) pitää yhteyttä opiskelijoihin ja koulutus-, sosiaali- ja nuorisopolitiikassa päättäviin elimiin, harjoittaa neuvonta-, valistus-, kulttuuri- ja julkaisutoimintaa sekä toimii muillakin vastaavanlaisilla tavoilla opiskelijoiden hyväksi.

Toimintansa tukemiseksi osasto:
1) voi ottaa vastaan lahjoituksia ja omistaa kiinteistöjä sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia.

4 § Osaston virallinen kieli
Osaston virallinen kieli on suomi.

2. LUKU
Jäsenet

5 § Jäsenet
Osaston jäseneksi voi liittyä jokainen TKY:n jäsen, joka sitoutuu noudattamaan osaston sääntöjä sekä yhdistyslakia. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta osaston hallitus. Osaston jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Osaston kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota osastosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta osaston kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, jonka toiminta herättää yleistä pahennusta tai on vastoin osaston sääntöjä voidaan, ellei varoituksesta ole apua, osaston hallituksen päätöksellä erottaa. Ennen erottamispäätöstä on asiasta kuitenkin hankittava KOL:n liittohallituksen lausunto. Lisäksi jäsen voidaan erottaa, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Kun jäsen eroaa tai erotetaan edellämainituissa tapauksissa osaston jäsenyydestä, menettää hän kaikki osastolle suorittamansa maksut.

7 § Jäsenmaksu
Jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

3. LUKU
Osaston kokoukset

8 § Osaston kokoukset
Osaston päätösvalta on osaston kokouksella ja osaston asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Osasto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin osaston kokous tai hallitus niin päättää tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

9 § Oikeudet kokouksissa
Osaston kokouksissa osaston jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Osaston kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokous voi myöntää myös muille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Oikeus tehdä alotteita on kaikilla osaston jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä, osaston hallituksella sekä KOL:n liittohallituksella. Aloitteet on jätettävä osaston hallitukselle kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

10 § Päätöksenteko
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

11 § Kevätkokous
Osaston kevätkokouksessa:
1. avataan kokous,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään osaston vuosikertomus ja päätetään siitä,
6. esitetään osaston tilit ja tilintarkastuskertomus ja päätetään niistä,
7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
8. valitaan edustajat ja varaedustajat kokouksiin, joissa osastolla on edustusoikeus sekä
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

12 § Syyskokous
Osaston syyskokouksessa:
1. avataan kokous,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
6. päätetään eri kokouksiin lähetettävien osaston edustajien matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista,
7. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio,
9. päätetään, miten osaston muut tiedonannot kuin kokouskutsut julkaistaan tai toimitetaan jäsenistölle,
10. valitaan:
a) hallituksen puheenjohtaja, jota samalla kutsutaan osaston puheenjohtajaksi,
b) hallituksen pääsihteeri, jota samalla kutsutaan osaston pääsihteeriksi,
c) muut hallituksen jäsenet,
d) kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
e) edustajat ja varaedustajat kokouksiin, joissa osastolla on edustusoikeus sekä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

13 § Osaston kokouksen koollekutsuminen
Osaston varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikko ennen kokousta TKY:n virallisella ilmoitustaululla. Osaston kokousten kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenistölle syyskokouksen määräämällä tavalla.

4. LUKU
Hallitus

14 § Hallituksen jäsenet
Osastoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, pääsihteeri sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Kaikkien hallituksen jäsenten on oltava osaston jäseniä. Puheenjohtaja, pääsihteeri ja hallituksen muut jäsenet valitaan vuosittain.
Puheenjohtajan, pääsihteerin ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat sekä tarvittaessa 3-5 jäsenisen työvaliokunnan.

15 § Hallituksen kokoukset
Puolueen jäsenjärjestöjen edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa sopivaksi katsomilleen henkilöille. Hallituksen ensimmäinen kokous on pidettävä tammikuun aikana.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallitus voi päätöksellään muodostaa jaostoja hyväksymänsä ohjesäännön mukaisesti valmistelemaan esityksiä hallitukselle ja toteuttamaan sen antamia tehtäviä.

16 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
1) hyväksyä osaston jäsenet,
2) pitää jäsenistä luetteloa,
3) antaa osaston toimihenkilöistä heti valinnan tapahduttua ilmoitus KOL:oon, NKL:n piirijärjestöön, puolueen piiriin ja kunnallisjärjestöön,
4) toimittaa vuosikertomus ja toimintasuunnitelma sekä muita tietoja KOL:oon, NKL:n piirijärjestöön, puoleen piiriin ja kunnallisjärjestöön,
5) asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat,
6) yhteistoiminnassa toisten paikkakunnalla toimivien keskustalaisten yhdistysten kanssa tehdä keskustalaista vaalityötä alueellaan,
7) huolehtia osallistumisesta vaalitoimintaan,
8) koota jäsenmaksut,
9) vastata osaston tilien pidosta,
10) toteuttaa osaston kokouksissa tehdyt päätökset,
11) kutsua osasto koolle,
12) valvoa osaston toimihenkilöiden ja toimikuntien työskentelyä sekä
13) täyttää muut hallitukselle annetut tehtävät

17 § Tilikausi ja tilintarkastus
Osaston tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille viimeistään tammikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien on kahden (2) viikon kuluessa tilit saatuaan annettava tilit ja tilintarkastuskertomus osaston hallitukselle.

18 § Osaston nimen kirjoittaminen
Osaston nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

5. LUKU
Sääntöjen muuttaminen ja osaston purkaminen

19 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, jos sitä varten koolle kutsutussa osaston kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

20 § Osaston purkaminen
Päätös osaston purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajalla pidettävässä sitä varten kutsutussa osaston kokouksessa. Purkamisesitys on hyväksyttävä kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Osaston purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat TKY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta KOL:lle.

Nämä säännöt on hyväksytty Otaniemen Keskustaopiskelijat ry:n päätösvaltaisessa syyskokouksessa 11.11.2002.